για φοιτητές

——————————————————————————————————————

Ημερομηνία: 29/06/2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2021

Οι φοιτητές που έχουν εξεταστεί στα μαθήματα μελισσοκομίας να ακολουθήσουν τον αντίστοιχο σύνδεσμο και να αναζητήσουν τον Αριθμό Μητρώου τους προκειμένου να μάθουν την  βαθμολογία τους.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

Βαθμολογία Παθολογία της Μέλισσας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟΣ 2021


Ημερομηνία: 10/06/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ “ΑΕΙΦΟΡΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ” MASTER OF SCIENCE ΙΝ “SUSTAINABLE AGRICULTURAL PRODUCTION SYSTEMS AND CLIMATIC CHANGE

Το Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ θα λειτουργήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος (ΜΔ) με τίτλο: “ΑΕΙΦΟΡΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ” (ΦΕΚ τ.Β’ 3834/06-09-2018). Το ΠΜΣ δίνει έμφαση στις ακόλουθες θεματικές επιστημονικές περιοχές: Ανθοκομία, Βιομετρία-Ανάλυση Δεδομένων και Γεωργικός Πειραματισμός, Γεωργία, Δενδροκομία, Λαχανοκομία, Μελισσοκομία, Οικολογία και Προστασία Περιβάλλοντος και Φυσιολογία-Οικοφυσιολογία.
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ είναι τρία (3) εξάμηνα συμπεριλαμβανομένης και της εκπόνησης και της αξιολόγησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Κάθε εξάμηνο θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 εβδομάδες διαλέξεων. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, εργαστήρια, σεμινάρια, ημερίδες κ.λπ., είναι υποχρεωτική. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών είναι τα πέντε (5) εξάμηνα.
Η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου του 2021 και η ολοκλήρωση του Προγράμματος θα γίνει τον Φεβρουάριο του 2023.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα (τουλάχιστον 105 ECTS), με εκπόνηση διπλωματικής εργασίας που αρχίζει από τα μέσα του πρώτου εξαμήνου.
Δεκτοί γίνονται κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Βιολογίας, Κτηνιατρικής, Θετικών Επιστημών και πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ συναφών με τις θεματικές επιστημονικές περιοχές του ΠΜΣ (Ανθοκομία, Βιομετρία-Ανάλυση Δεδομένων και Γεωργικός Πειραματισμός, Γεωργία, Δενδροκομία, Λαχανοκομία, Μελισσοκομία, Οικολογία και Προστασία Περιβάλλοντος και Φυσιολογία-Οικοφυσιολογία), της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών έως τη λήξη της περιόδου των εγγραφών.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι θεματικές επιστημονικές περιοχές για Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες και ο αριθμός των εισακτέων σε κάθε μια από αυτές είναι: Ανθοκομία (2), Βιομετρία, Ανάλυση Δεδομένων και Γεωργικός Πειραματισμός (1), Γεωργία (2), Δενδροκομία (3), Λαχανοκομία (1), Μελισσοκομία (1), Οικολογία και Προστασία Περιβάλλοντος (1), Φυσιολογία Φυτού-Οικοφυσιολογία (2). Σύνολο δεκατρείς (13) φοιτητές/τριες.
Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται σε δύο φάσεις:
Η πρώτη φάση είναι προκριματική.
Τα κριτήρια αξιολόγησης και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας ορίζονται ως ακολούθως:
 Γενικός βαθμός διπλώματος ή πτυχίου. Λαμβάνεται υπόψη:
1. Ο βαθμός
Άριστα (8,5 έως 10) 22 μόρια,
Λίαν Καλώς (6,5 έως 8,5 μη συμπεριλαμβανομένου) 18 μόρια,
Καλώς (6 έως 6,5 μη συμπεριλαμβανομένου) 15 μόρια.
2. Η διάρκεια σπουδών (3 έτη–4 μόρια, 4 έτη–6 μόρια, 5 έτη–8 μόρια).
3. Η συνάφεια σπουδών: Πτυχιούχοι του Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ από την προπτυχιακή κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής έχουν βαθμό συνάφειας 10 μόρια και από τις υπόλοιπες 8 μόρια. Ανάλογα καθορίζεται και για τα άλλα Γεωπονικά Τμήματα. Πτυχιούχοι μη Γεωπονικών Τμημάτων και ΑΤΕΙ: 7 μόρια.
 Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος (2 μόρια), Κατοχή 2ου Πτυχίου (2 μόρια), δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες και παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια (2 μόρια), διαθέσιμη ερευνητική ή επαγγελματική εμπειρία του/της υποψηφίου/φιας (2 μόρια), δυο συστατικές επιστολές από πρόσωπα με ακαδημαϊκή ιδιότητα ή ερευνητική δραστηριότητα (2 μόρια).
 Αξιολόγηση της ερευνητικής πρότασης (15 μόρια).
 Επίπεδο γνώσεων Αγγλικής γλώσσας που πιστοποιείται με εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, ανεξάρτητα από την κατοχή πτυχίου επάρκειας του/της υποψηφίου/φιας. Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις της Αγγλικής γλώσσας ο/η υποψήφιος/φια απορρίπτεται.
Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει
Προσωπική συνέντευξη και προφορική υποστήριξη της γραπτής ερευνητικής πρότασης ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής (30 μόρια) κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες από την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος οφείλουν, παράλληλα με την αίτηση τους, να καταθέσουν μια ερευνητική πρόταση έως 8 σελίδες (Α4), με θέμα σχετικό με το αντικείμενο της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, με την οποία ενδιαφέρονται να ασχοληθούν. Συνεπώς, αμέσως μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με μέλος ΔΕΠ (Διδακτικό και
Ερευνητική Προσωπικό) του μεταπτυχιακού προγράμματος στο ερευνητικό πεδίο που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν, ώστε να καθοριστεί το αντικείμενο της ερευνητικής πρότασης.
Από τη συνδυασμένη βαθμολογία στην πρώτη και δεύτερη φάση καταρτίζεται πίνακας που περιλαμβάνει τους υποψηφίους, οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος. Ο πίνακας περιλαμβάνει και τους επιλαχόντες.
Ο πίνακας επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων επικυρώνεται από την Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας. Ο τελικός πίνακας αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.
Μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν.4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από Δευτέρα 05 Ιουλίου έως Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021 κατά τις ώρες 12:00-13:00.
 Αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας
 Ταχυδρομικά:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Τμήμα Γεωπονίας
Για το ΠΜΣ “ΑΕΙΦΟΡΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ”
54124, Θεσσαλονίκη
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (Έντυπη, διαθέσιμο πρότυπο στο τέλος της ανακοίνωσης).
2. Αντίγραφο Διπλώματος ή Πτυχίου ή βεβαίωση που αφορά αναλυτική βαθμολογία στην οποία να απαιτούνται έως 5 ECTs (ένα μάθημα) για την απόκτηση πτυχίου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνουν δεκτοί στο ΠΜΣ είναι οι υποψήφιοι να έχουν βαθμό πτυχίου τουλάχιστον έξι (6) στην κλίμακα 1 έως 10.
3. Άλλοι τίτλοι σπουδών (δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακό δίπλωμα).
4. Αναλυτική βαθμολογία, προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών.
5. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας όλων των τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ ή διάδοχου κατά νόμο Οργανισμού (εφόσον πρόκειται για τίτλο από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού).
6. Πιστοποιήσεις (ξένες γλώσσες, σεμινάρια κ.τλ.).
7. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
8. Ερευνητική πρόταση σχετική με την επιστημονική περιοχή του θέματος της Μεταπτυχιακής Εργασίας, με την οποία ο/η υποψήφιος/α ενδιαφέρεται να ασχοληθεί (Έντυπη έως 8 σελίδες Α4, διαθέσιμο πρότυπο στο τέλος της ανακοίνωσης). Η πρόταση, θα αξιολογηθεί από δύο (2) καθηγητές του ιδίου ή συναφούς αντικειμένου με το οποίο ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί να ασχοληθεί.
9. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (εφόσον υπάρχουν).
10. Αποδεικτικά Επαγγελματικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν).
11. Δύο συστατικές επιστολές από πρόσωπα με ακαδημαϊκή ιδιότητα ή σημαντική ερευνητική δραστηριότητα.
12. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
13. Μία πρόσφατη φωτογραφία για πιστοποιητικά γενικής χρήσης.
14. Οποιαδήποτε άλλο στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στην επιλογή.
Τα μαθήματα αρχίζουν το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2021.
Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο email: msc-aeiforiki@agro.auth.gr και στην ιστοσελίδα: http://www.saps.agro.auth.gr/index.php/el/
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Ανδρέας Μαμώλος
Καθηγητής