Διαπίστευση & Πολιτική ποιότητας

diapisteusi

Διαπίστευση Εργαστηρίου Μελισσοκομίας

Η οργάνωση και λειτουργία του Εργαστηρίου Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας στηρίζεται σε πολιτική ποιότητας την οποία ακολουθεί σύμφωνα με το  Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005,με το  οποίο το Εργαστήριο είναι διαπιστευμένο από το 2010 (αριθ. πιστοποιητικού 668-2α).

Το Εργαστήριο Μελισσοκομίας διενεργεί εργαστηριακές αναλύσεις σε δείγματα μελιού και άλλων προϊόντων της κυψέλης για τον ποιοτικό έλεγχο και τον προσδιορισμό της  βοτανικής και γεωγραφικής τους προέλευσης. Επίσης, εξετάζει δείγματα μελισσών για υπολείμματα φαρμάκων, ύπαρξη ασθενειών και τη γενετική ταυτοποίηση των φυλών μελισσών. Τα δείγματα προέρχονται τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, από εταιρίες, μελισσοκόμους, φορείς, καταναλωτές και υπηρεσίες του κράτους. Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται με τη μορφή παροχής υπηρεσιών μέσα από  αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Επιτροπής Ερευνών..

Η διαπίστευση του Εργαστηρίου για τον ποιοτικό έλεγχο του μελιού αφορά στους εξής προσδιορισμούς:

α) Ποιοτικός έλεγχος του μελιού (δραστηριότητα του ενζύμου διαστάση και συγκέντρωσηHMF)

β) Προσδιορισμός της φυτικής και γεωγραφικής προέλευσης του μελιού (γυρεοσκοπική ανάλυση μελιού)

γ) Επιβάρυνση του μελιού από υπολείμματα ακαρεοκτόνων ουσιών που χρησιμοποιεί ο μελισσοκόμος στην κυψέλη (coumaphos, tau-fluvalinate, malathion, clorobenzilate,amitraz).

δ) Επιβάρυνση του μελιού από υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών πουχρησιμοποιούνται στο περιβάλλον της μέλισσας.

ε) Επιβάρυνση του μελιού από υπολείμματα ουσιών που χρησιμοποιούνται στην αποθήκη(4-διχλωρο-βενζολίου, ναφθαλενίου, 1,2-διβρωμο-αιθανίου)

στ) Διαπίστωση του βαθμού επιμιξίας διαφορών φυλών μελισσών (DNA ανάλυση και μορφομετρικές μετρήσεις στις μέλισσες).

Πολιτική ποιότητας

Σκοπός του Εργαστηρίου Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας του Α.Π.Θ. είναι η εκπαίδευση, η έρευνα και η παροχή αξιόπιστων αποτελεσμάτων δοκιμών και γενικότερα η επίτευξη και η διατήρηση της υψηλότερης δυνατής στάθμης ποιότητας στις υπηρεσίες που παρέχει.

Για τον σκοπό αυτό το Εργαστήριο μελέτησε και εγκατέστησε Σύστημα Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005, τα σχετικά έγγραφα του Ε.ΣΥ.Δ. και κάθε σχετικής με τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου, προδιαγραφής.

Η συνολική λειτουργία του Εργαστηρίου βασίζεται στην πιστή εφαρμογή των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας και όλο το προσωπικό που επηρεάζει την ποιότητα γνωρίζει και είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο στην εφαρμογή των διαδικασιών που αφορούν τη θέση εργασίας του.

Η Διεύθυνση του Εργαστηρίου Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας δεσμεύεται να στηρίξει τη λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας, παρέχοντας όλα τα μέσα για τη συνεχή ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών του Εργαστηρίου, την επιστημονική ανάπτυξη, την τήρηση άριστης υποδομής και υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού.

Ο κάθε εργαζόμενος οφείλει, κάνοντας χρήση της εκπαίδευσης που του παρέχεται και των μέσων που τίθενται στη διάθεσή του, να τηρεί τις διαδικασίες του Συστήματος Ποιότητας και να συμβάλει στην διαρκή εδραίωση και βελτίωσή του. Η Διεύθυνση δεσμεύεται ότι, με τη συμμετοχή της στις ετήσιες ανασκοπήσεις, σε συναντήσεις επικοινωνίας του προσωπικού και με γραπτή επικοινωνία, θα παρέχει στοιχεία σχετικά με την υποχρέωσή της για την ανάπτυξη και την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας και τη διαρκή βελτίωσή του. Η Διεύθυνση δεσμεύεται για την εφαρμογή της ορθής εργαστηριακής πρακτικής και συστήματος διαχείρισης της ποιότητας σε όλους τους τομείς εργασίας του εργαστηρίου, σε συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025: 2005, και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους πελάτες του εργαστηρίου, που αποτελεί και τον αντικειμενικό στόχο του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας.

Ο Υπεύθυνος Ποιότητας του Εργαστηρίου είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του Εγχειριδίου Ποιότητας και των Τυποποιημένων Διαδικασιών Λειτουργίας στο εργαστήριο. Οφείλει να συμμορφώνεται με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025: 2005 και  διαρκώς να βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας. Οι δείκτες βελτίωσης ελέγχονται στην ετήσια ανασκόπηση.

Το προσωπικό οφείλει να εφαρμόζει την ορθή επαγγελματική πρακτική και την ποιότητα στις δοκιμές προς εξυπηρέτηση των πελατών του εργαστηρίου.

Η Διεύθυνση δεσμεύεται  ότι οι αλλαγές στο σύστημα διαχείρισης της ποιότητας θα σχεδιάζονται και θα εφαρμόζονται έτσι ώστε να μην επηρεάζουν την αρτιότητα και την πληρότητά του.

H Διευθύντρια του Εργαστηρίου

Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας