Θα ήθελα να αναφέρετε ποιά χαρτιά και νόμους πρέπει να έχουμε υπόψη μας και μαζί μας στις μετακινήσεις προς και από τα μελίσσια μας για να μην έχουμε προβλήματα καθώς επίσης τί ισχύει για τα άτομα που έχουμε στο μελισσοκομικό φορτηγό μας για εργασίες ή μεταφορές των μελισσιών για να μην έχουμε προβλήματα σε πιθανό έλεγχο. Ελένη Λ.

Οπωσδήποτε  είναι απαραίτητο το μελισσοκομικό βιβλιάριο και εάν είναι μεγάλο φορτηγό ο ταχογράφος. Όσο αφορά τον αριθμό επιβατών που μπορείτε να μεταφέρετε σας παραθέτουμε τα  σημαντικότερα άρθρα της Υπουργικής Απόφασης αριθ. Β 815/35/97 ΦΕΚ 41/ΤΒ/27-1-1997 του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης

Άρθρο 1, Προϋποθέσεις

Επιτρέπεται η μεταφορά με φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, χωρίς καταβολή κομίστρου, των προσώπων εκείνων, που ασχολούνται στην εκτέλεση παραγωγικών έργων ή σε άλλες επιχειρήσεις, από τον τόπο κατοικίας τους στον τόπο εργασίας και αντίστροφα, με αυτοκίνητα που ανήκουν στις εν λόγω επιχειρήσεις, εφόσον ο τόπος εργασίας τους δεν εξυπηρετείται συγκοινωνιακώς και εφόσον τα εν λόγω αυτοκίνητα πληρούν τους όρους ασφαλείας, που ορίζονται στο άρθρο 3 της απόφασης αυτής.

Ειδικώς οι αγρότες, που είναι κάτοχοι φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (αγροτικών) και οι οποίοι με τα αυτοκίνητά τους μεταβαίνουν στους αγρούς τους για εργασία ή για συγκομιδή γεωργικών προϊόντων, δύνανται να μεταφέρουν με τα εν λόγω αυτοκίνητά τους το εργατοτεχνικό προσωπικό από τους τόπου κατοικίας τους στους αγρούς και αντίστροφα, εφόσον τα αυτοκίνητα αυτά πληρούν τους τεχνικούς όρους ασφάλειας μέχρι τριών (3) εργατών ή τεχνιτών με φορτηγά αυτοκίνητα που ανήκουν στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, γεωργικές ή εμπορικές εν γένει επιχειρήσεις από τα καταστήματα της επιχείρησης για τη συνόδευση, εκφόρτωση και παράδοση εις τους τόπους προορισμού των προϊόντων που παράγονται από αυτές.

Άρθρο 2, Διαδικασία

Για την κατά τα ανωτέρω μεταφορά προσώπων, χορηγείται ειδικό σημείωμα από την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου, όπου ο τόπος εκτελέσεως του παραγωγικού έργου ή οι εργασίες της επιχείρησης, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας του μεταφερόμενου προσωπικού.

Άρθρο 3, Όροι ασφαλείας φορτηγών αυτοκινήτων.

Κάθε φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά προσωπικού, πρέπει να πληροί τους πιο κάτω όρους:

α. Να είναι εφοδιασμένο με πρόχειρα καθίσματα, στερεά συνδεδεμένα μετά του πήγματος και διατεταγμένα, είτε παράλληλα είτε κάθετα προς την φορά όδευσης του οχήματος. Η τοποθέτηση καθισμάτων έναντι αλλήλων επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση, που είναι τοποθετημένα παράλληλα προς τον κατά μήκος άξονα του οχήματος. Η απόσταση μεταξύ των κατά μήκος καθισμάτων, πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,70 εκ. η δε απόσταση των έναντι αλλήλων διατεταγμένων τουλάχιστον 1,30 μετρ. Η τοποθέτηση τριών σειρών καθισμάτων στην περίπτωση των παραλλήλων σειρών επιτρέπεται μόνο, εφόσον το εσωτερικό πλάτος του πήγματος είναι τουλάχιστον δύο (2) μέτρα.

β. Οι πλάγιες πλευρές του αμαξώματος μετά των τυχόν προσθηκών (παραπέτα), πρέπει να έχουν ύψος από το δάπεδο τουλάχιστον 1,20 μ. και η οπίσθια πλευρά πρέπει να φέρει προσθήκη ανάλογης αντοχής και κατάλληλα τοποθετημένης για την προστασία των τελευταίων καθημένων.

γ. Τα παραπάνω αυτοκίνητα πρέπει να είναι εφοδιασμένα, με κιβώτια φαρμάκων, πρώτων βοηθειών, πυροσβεστήρα με πλήρη εξάρτηση, καθώς και καλύμματα (τέντα) για την προστασία των μεταφερομένων επιβατών από τις καιρικές συνθήκες.

δ. Ειδικά προκειμένου για ανατρεπόμενα αυτοκίνητα η μεταφορά επιβατών θα επιτρέπεται εφόσον πληρούνται πλην από τα παραπάνω και οι εξής όροι:

Να τοποθετούνται 3-4 δακτύλιοι σύνδεσης (ζύγια) σε κάθε δοκό του πλαισίου για τη σταθερή σύνδεση του ανατρεπόμενου αμαξώματος μετά του πλαισίου. Να ακινητοποιείται ο μοχλός ανατροπής.

Άρθρο 4, Καθορισμός αριθμού επιβατών.

Ο επιτρεπόμενος αριθμός επιβατών υπολογίζεται ανάλογα των καθισμάτων που υπάρχουν στο όχημα, λαμβανομένου ως ελάχιστου απαιτηθησομένου πλάτους καθ’ έκαστον επιβάτη σαράντα εκατοστά του μέτρου (0,40 μ). Το γινόμενο του αριθμού των επιβατών επί 70 θα είναι ίσο ή μικρότερο του ωφελίμου φορτίου του αυτοκινήτου, άλλως θα περιορίζεται αναλόγως. Ειδικά για τα αγροτικά αυτοκίνητα σε καμία περίπτωση ο επιτρεπόμενος αριθμός των επιβατών δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) σε φορτηγά ωφελίμου φορτίου μέχρι και πεντακοσίων (500) χιλιόγραμμων και τους οκτώ (8) επιβάτες σε φορτηγά αυτοκίνητα ωφελίμου φορτίου πεντακοσίων (500) χιλιόγραμμων και άνω.