Παρακαλώ να με ενημερώσετε αν οι πυλώνες υψηλής τάσης μεταφοράς ρεύματος της ΔΕΗ επηρεάζουν τις μέλισσες και εάν ΝΑΙ σε ποια απόσταση. Επίσης ποιες είναι οι επιπτώσεις των κεραιών της κινητής τηλεφωνίας στις μέλισσες. Νίκος Φουντουλάκης

Σχετική απάντηση έχει δοθεί στο τεύχος της ΜΕ Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου του 2007 αλλά και Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2014 όπου διαβάζουμε :

Ως προς την επίδραση του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου είναι γνωστό ότι όταν αυτό είναι αυξημένο, τα μελίσσια μπορούν να γίνουν επιθετικά και προτείνεται η αποφυγή τοποθέτησής τους σε τέτοιες περιοχές. Ο Πίνακας 1 δίνει τις επιδράσεις στις μέλισσες σε σχέση με την έντασή του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου.

Πίνακας 1 : Επίδραση του ηλεκτρικού πεδίου στις μέλισσες

Ηλεκτρικό πεδίο Αντίδραση στις μέλισσες
<1  kV/m-1 Η συμπεριφορά των μελισσών δεν επηρεάζεται
1-4 kV/m-1 Οι μέλισσες καταναλώνουν περισσότερες τροφές
4-7  kV/m-1 Παράγουν λιγότερο μέλι και αυξάνονται οι απώλειες πληθυσμού
>7,4 kV/m-1 Εγκαταλείπουν  την κυψέλη (λιποταξία)
50  kV/m-1 Οι μέλισσες μιας κυψέλης επιτίθενται και κεντρίσουν η μια την άλλη

 

Με σκοπό την ασφάλεια, έχουν καθοριστεί διεθνώς όρια για την απόσταση που πρέπει να διατηρείται από καλώδια με υψηλή τάση ρεύματος (πίνακας 2). Έτσι, σε πολλές χώρες απαγορεύεται η παραμονή ανθρώπων ή ζώων σε αποστάσεις μικρότερες από αυτές που δίνονται στον σχετικό Πίνακα.

 

Πίνακας 2 : Ασφαλής απόσταση από ζώα και ανθρώπους από καλώδια υψηλής τάσης

Ηλεκτρική τάση

(kV/m)

Ύψος που βρίσκονται τα καλώδια

(μέτρα)

Ασφαλή απόσταση

(μέτρα)

110 5,73 14,5
220 6,47 23,0
400 7,67 37,0
750 10,00 65,0

 

Όσον αφορά τις επιπτώσεις των κεραιών της κινητής τηλεφωνίας, έχει μελετηθεί η παρουσία τους σε σχέση με την αφθονία εντόμων επικονιαστών συνολικά και όχι μοναχά για τις μέλισσες. Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στην ημερίδα μελισσοκομίας της Επιστημονικής Εταιρείας Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας το 2011 στην Αθήνα από την ερευνητική ομάδα  του εργαστηρίου Βιογεωγραφίας και Οικολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου υπό την καθηγήτρια κυρία Πετανίδου. Τα αποτελέσματα έδειξαν μείωση παρουσίας διπτέρων και κολεοπτέρων όσο προσεγγίζουμε προς τις κεραίες, ενώ για τις μέλισσες δεν παρατηρήθηκαν παρόμοια χαρακτηριστικά.